Loading...

Ζητήστε να σας καλέσουμε

  The Breast Cancer Risk Assessment Tool

  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

  Τα ιδιωτικά ιατρεία Athens Breast Clinic λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των ασθενών, των πελατών και των επισκεπτών του. Aκολουθούμε πιστά την ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τηρεί αυστηρά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται και διατηρούνται μόνο για τον αναγκαίο χρόνο και μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Η επεξεργασία τους γίνεται με διαφανή τρόπο, ακολουθώντας το ισχύον νομικό πλαίσιο και με διαδικασίες που εγγυώνται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται για τους παραπάνω σκοπούς.

  Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την ελληνική νομοθεσία
  Για τα ιδιωτικά ιατρεία Athens Breast Clinic που λειτουργούν με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ – ΕΛΕΝΗ ΦΑΛΙΑΚΟΥ Ο.Ε. – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ» και τον δ.τ «Athens Breast Clinic» («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») με έδρα στην Αθήνα (οδός Μεσογείων 2-4 γραφείο ΙΙΑ1α, ΤΚ 11527, ΑΦΜ 800825939 ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών, τηλ. (+30) 210 7254272-273 και email επικοινωνίας info@athensbreastclinic.com ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και η ενημέρωσή σας, αποτελεί δέσμευση.


  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Τα δεδομένα αυτά φροντίζουμε ώστε να είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των παρακάτω αναφερομένων σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.


  Για όλους τους παραπάνω λόγους ακολουθούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία τηρεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/679, σε συνδυασμό με την εθνική και λοιπή ενωσιακή νομοθεσία. Η Athens Breast Clinic ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο και οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα https://www.athensbreastclinic.gr

  ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η Athens Breast Clinic συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ασθενών/χρηστών υπηρεσιών υγείας, νομίμων αντιπροσώπων/ συνοδών των ασθενών ή χρηστών της ιστοσελίδας της, με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Athens Breast Clinic περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και διακρίνονται σε:

  Απλά προσωπικά δεδομένα:
  Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας: Συλλέγουμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα, όπως, κατά περίπτωση, ονοματεπώνυμo, διεύθυνση, ΑΜΚΑ, Αριθμό Δ.Α.Τ. και γενικότερα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου), τα οποία είναι απαραίτητα για την ταυτοποίησή σας, την επικοινωνία μας μαζί σας, την ικανοποίηση τυχόν αιτημάτων σας, καθώς και για σκοπούς παροχής της εκάστοτε αιτούμενης ιατρικής κλπ υπηρεσίας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, δύναται να χρησιμοποιηθεί επίσης για την αποστολή σε σας ενημερωτικών δελτίων (newsletters), με την προϋπόθεση να μας έχετε χορηγήσει τη ρητή συναίνεσή σας .
  Στοιχεία τιμολόγησης: Συλλέγουμε τα στοιχεία σας, όπως για παράδειγμα, ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ., που είναι απαραίτητα για την έκδοση και πληρωμή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων – παραστατικών.


  Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
  Δεδομένα υγείας: Η Athens Breast Clinic συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες υγείας που παρέχετε εσείς ή άλλο πρόσωπο για λογαριασμό σας κατά την επίσκεψή σας και τα ιατρικά δεδομένα που προκύπτουν από την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών-υπηρεσιών υγείας της Athens Breast Clinic, όπως: κλινικά συμπτώματα, ιατρικές αγωγές που έχετε λάβει, το προσωπικό ιατρικό σας ιστορικό, την φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείτε, το οικογενειακό ιατρικό σας ιστορικό, προηγούμενες νοσηλείες, διενέργεια ιατρικών ή διαγνωστικών πράξεων ή παρακλινικών εξετάσεων, άλλες πληροφορίες για ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις που δεν διενεργήθηκαν στα ιδιωτικά μας ιατρεία, αλλά αναφέρθηκαν σε εμάς από εσάς ή άλλο πρόσωπο για λογαριασμό σας. Στα πιο πάνω δεδομένα συμπεριλαμβάνονται και τα αποτελέσματα εξετάσεων που ενδεχομένως μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


  Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται προκειμένου να μας βοηθήσουν να έχουμε ολοκληρωμένη ιατρική εικόνα, έτσι ώστε να σας παρέχουμε άρτια ιατρική φροντίδα και όλο το φάσμα των ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών, που θα κριθούν ενδεδειγμένες για την διάγνωση, θεραπεία και αντιμετώπισή σας εν γένει. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν μέρος του ιατρικού φακέλου υγείας σας και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν, καθώς και για τη συνέχεια και ακολουθία της ιατρικής σας παρακολούθησης, στην περίπτωση που χρειαστεί να σας ξαναδούμε ή να λάβετε εκ νέου φροντίδα υγείας στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.


  Φωτογραφικό υλικό/βιντεολήψεις: Κατά περίπτωση, όταν κρίνεται αναγκαίο και πάντοτε μετά από προηγούμενη συναίνεσή σας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε φωτογραφίες σας ή/και βιντεολήψεις, που αφορούν αφενός το στάδιο πριν την εφαρμογή επεμβατικής ή μη μεθόδου ή άλλης θεραπείας, αφετέρου το στάδιο μετά την εφαρμογή. Το υλικό αυτό είναι απαραίτητο καταρχάς για την ορθή τήρηση του ιατρικού σας φακέλου, ως στοιχείο του ιατρικού ιστορικού σας.


  Ο φάκελος υγείας σας ή αλλιώς ιατρικός φάκελος ασθενούς/χρήστη υπηρεσιών υγείας αποτελεί το αρχείο συλλογής όλων των πληροφοριών, που καταγράφονται σε κάθε επαφή σας με οποιονδήποτε ιατρό ή επαγγελματία υγείας/αισθητικής, που συνεργάζεται μαζί μας και δημιουργείται για κάθε ασθενή/χρήστη υπηρεσιών υγείας, για να υποστηρίξει την εκτίμηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία του, τη συνέχεια στην παρεχόμενη από εμάς φροντίδα, την κλινική ανταλλαγή πληροφοριών, την ασφάλεια και την βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.


  Λοιπά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: κατόπιν δικής σας συναίνεσης και αιτήματος, με αποκλειστικό σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας, την στοχευμένη και εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία και μόνο στο πλαίσιο της αιτούμενης από εσάς υπηρεσίας, είναι ενδεχόμενο να συλλέξουμε και άλλου είδους ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα δεδομένα που αφορούν στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, γενετικά δεδομένα κλπ.
  Δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο του/της ασθενούς/πελάτη και χορήγησης αντιγράφου έχουν, εκτός από τον/την ασθενή/πελάτη, ο τυχόν νόμιμος αντιπρόσωπός του, καθώς και ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον/την ασθενή/πελάτη πρόσωπο.

  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Η Athens Breast Clinic δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις (νομικές βάσεις επεξεργασίας):
  για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης/εντολής και την ορθή και πλήρη παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας (άρθ. 6 παρ. 1β΄ ΓΚΠΔ)
  προκειμένου να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωσή μας (άρθ. 6 παρ. 1γ΄ ΓΚΠΔ και άρθ. 9 παρ. 2β΄ ΓΚΠΔ
  για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή/και έννομων αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προάσπισης των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των ιδιωτικών μας ιατρείων. Της επεξεργασίας αυτής βάσει των εννόμων συμφερόντων μας, προηγείται στάθμιση ότι έναντι των συμφερόντων των ιδιωτικών ιατρείων δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας (άρθ. 6 παρ. 1στ΄ ΓΚΠΔ)
  όταν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας (άρθ. 6 παρ. 1α΄ και άρθ. 9 παρ. 2α΄ ΓΚΠΔ)
  για τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων ή άλλου φυσικού προσώπου (άρθ. 6 παρ. 1δ΄ και άρθ. 9 παρ. 2γ΄ ΓΚΠΔ)
  για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας (άρθ. 9 παρ. 2η΄ ΓΚΠΔ)
  για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο (άρθ. 9 παρ. 2ι΄ ΓΚΠΔ)
  για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό την δικαιοδοτική τους ιδιότητα (άρθ. 9 παρ. 2στ΄ ΓΚΠΔ)

  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Η Athens Breast Clinic δύναται κατά περίπτωση -και μόνο εφόσον και στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς- να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργάτες ιατρούς, συνεργαζόμενα ιατρικά κέντρα και παρόχους υπηρεσιών υγείας, ειδικευόμενους ιατρούς, αισθητικούς, προμηθευτές ιατρικών υλικών και εξοπλισμού, παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, καθώς και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρίες συστημάτων ασφαλείας, εταιρίες ταχυμεταφοράς (courier), εργαζόμενους/υπαλλήλους και λοιπούς συνεργάτες, που παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες στα ιδιωτικά μας ιατρεία και ενεργούν για λογαριασμό μας και κατ΄ εντολή μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται είναι μόνον τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για το σκοπό της εκάστοτε επεξεργασίας, όπως παραπάνω αναφέρεται.


  Η Athens Breast Clinic δύναται κατά περίπτωση να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατρικά/διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές, ιατρούς και άλλους παρόχους υγείας για ιατρικούς σκοπούς, καθώς και για σκοπούς που αφορούν στην εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, στην εκπλήρωση εννόμων υποχρεώσεων και τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος, όπως η προστασία της ζωής και της ακεραιότητάς σας ή κατόπιν συγκατάθεσής σας. Διαβιβάζονται δε, μόνο σε εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας, όταν αυτά απαιτείται να έχουν πρόσβαση στο πλαίσιο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών (π.χ. για σκοπούς διάγνωσης).


  Τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται επίσης να διαβιβάζονται σε δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη δική σας έννομη σχέση με αυτούς, για λόγους κοινωνικής ασφάλισης και για συμμόρφωση με σχετική έννομη υποχρέωση. Σε περίπτωση διαβίβασης σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς η διαβίβαση πραγματοποιείται κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης.


  Για φορολογικούς λόγους που αφορούν την πληρωμή της παρεχόμενης από εμάς υπηρεσίας και έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού στοιχείου/παραστατικού, διαβιβάζουμε τα απολύτως απαραίτητα για την εκάστοτε συναλλαγή και πράξη προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργαζόμενους λογιστές/λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία, καθώς και παρόχους πιστωτικών/χρεωστικών καρτών για την επεξεργασία πληρωμής εκ μέρους σας, με χρήση καρτών.


  Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, δύναται κατά περίπτωση να διαβιβάζουμε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα, για την εκτέλεση και ορθή λειτουργία των μεταξύ μας συμβάσεων, για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας ως προς την είσπραξη και εξόφληση των οφειλών που έχουν προκύψει, καθώς και κάθε άλλου εννόμου δικαιώματός μας και νομικής αξίωσης σε δικηγορικά γραφεία, λογιστικά/φοροτεχνικά γραφεία και λογιστές/ φοροτεχνικούς, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές.


  Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενδέχεται η Athens Breast Clinic να έχει έννομη υποχρέωση να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές και λοιπές δημόσιες Αρχές και φορείς εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν έγκυρου αιτήματος αυτών. Φροντίζουμε και εγγυόμαστε, ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζουμε να είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των παραπάνω αναφερομένων σκοπών.
  Οι συνεργάτες/εργαζόμενοί μας, αποτελούν «εκτελούντες την επεξεργασία» για λογαριασμό μας και δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας, πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης, λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με την Athens Breast Clinic και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης, όπου απαιτείται, εντολής μας. Φροντίζουμε πάντοτε και ελέγχουμε τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας, ώστε να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με εμάς κατά τη σχετική επεξεργασία, υπό τον όρο πάντοτε της τήρησης των όρων ασφαλείας και του απορρήτου.

  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
  Η Athens Breast Clinic δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από φυσικά πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα αυτών.

  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Όταν σας παρέχουμε υπηρεσίες υγείας διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (απλά και ειδικών κατηγοριών) για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η σχετική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, όπως ορίζει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005, ΦΕΚ Α 287/28.11.2005) «Άρθρο 14 ΠΑΡ. 4 : Η υποχρέωση διατήρησης των ιατρικών αρχείων ισχύει: α) στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα, για μία δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή και β) σε κάθε άλλη περίπτωση, για μία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή».
  Στην Athens Breast Clinic τηρείται αρχείο, σύμφωνα με το νόμο, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών μετά την τελευταία επίσκεψή σας.
  Όταν θα πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση (π.χ. εκ της φορολογικής, κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας κλπ), διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα τουλάχιστον για όσο διάστημα απαιτείται για να συμμορφωθούμε με την εν λόγω υποχρέωση.
  Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται κατά την εγγραφή σας σε φόρμες επικοινωνίας, ενημερωτικό υλικό, διατηρούνται μέχρι την στιγμή που μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε από εμάς ενημερωτικό υλικό.

  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Η Athens Breast Clinic λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της. Ειδικότερα, η παρούσα Πολιτική λαμβάνει υπόψη της πλήρως τις διατάξεις και τα άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (“General Data Protection Regulation” – “GDPR”) και καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση με αυτόν.

  Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας της Εταιρείας περιορίζεται στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας (εργαζομένους, παρόχους υπηρεσιών) και θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/ χρήστες της ιστοσελίδας ή για την εκτέλεση της εργασίας τους.


  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
  Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε κατ’ αρχήν να ασκήσετε δωρεάν και με βάση όσα προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο :

  • Δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι το δικαίωμά σας να ενημερώνεστε για το ποια δεδομένα σας, που έχουμε συλλέξει απευθείας από εσάς ή τρίτες πηγές, υφίστανται επεξεργασία από εμάς, τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας αυτών, τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων, το χρόνο αποθήκευσης και τήρησης τους, καθώς και τα δικαιώματα που σας παρέχει η σχετική νομοθεσία και αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα ενότητα
  • Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να καταστούν ακριβή, καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων, υποβάλλοντάς μας σχετική δήλωση με τα ακριβή και πλήρη προσωπικά δεδομένα σας
  • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις: i. όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ii. όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, iii. όταν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης iv. όταν προβλέπεται από το νόμο η υποχρέωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας, v. όταν έχουν συλλεγεί με τη προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών προσωπικά δεδομένα παιδιού, κατόπιν συγκατάθεσης του ή η συγκατάθεση παρέχεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στις εξής περιπτώσεις : i. όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να επαληθεύσουμε την ακρίβεια τους, ii. όταν αντί της διαγραφής, ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, iii. Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα προσωπικά δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Athens Breast Clinic,
  • Δικαίωμα φορητότητας, ήτοι το δικαίωμά σας να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε παράσχει στην Athens Breast Clinic
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας (χωρίς αναδρομική ισχύ), που έχετε παράσχει για ζήτημα σχετιζόμενο με την προστασία απλών προσωπικών δεδομένων και δεδομένων υγείας.

  Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω έννομης υποχρέωσης, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων, ενώ υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε βάσει νομοθεσίας, π.χ. ιατρικής, φορολογικής, κλπ. ή για την άσκηση νομικών αξιώσεων. Επίσης τα δικαιώματά σας περί διαγραφής προσωπικών δεδομένων, εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας αυτών, ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της μεταξύ μας σύμβασης/εντολής, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.


  Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Athens Breast Clinic ως ακολούθως :
  • μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο www.athensbreastclinic.gr
  • με επιστολή προς την Athens Breast Clinic στην ταχυδρομική διεύθυνση: οδός Μεσογείων 2-4 γραφείο ΙΙΑ1α, ΤΚ 11527
  • με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


  H Athens Breast Clinic θα απαντήσει στην αίτησή σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. Η Athens Breast Clinic θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.


  Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, η Athens Breast Clinic θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.


  Εάν το αίτημα σας κριθεί από την Athens Breast Clinic ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.


  Δικαίωμα καταγγελίας
  Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email : contact@dpa.gr)


  Newsletter
  Kατά την παραχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μπορείτε να επιλέξετε αν θα εγγραφείτε στην λίστα ενημερώσεων της Athens Breast Clinic. Το email σας θα χρησιμοποιείται μόνο από την Athens Breast Clinic και από συνεργάτη που ενεργεί για λογαριασμό της για την αποστολή των δελτίων. Σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σας κοινοποιούμε ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά μας και θα σας δίνουμε τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε και να ζητάτε, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας και τη διαγραφή των δεδομένων σας από την εν λόγω βάση.


  Cookies:
  Η ιστοσελίδα μας λειτουργεί με “cookies”. Τα cookies είναι μικρά αρχεία στα οποία αποθηκεύονται πληροφορίες για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και για συλλογή στατιστικών στοιχείων ή/και για την καταγραφή των συνδέσμων που επισκέπτεστε ή/και για την εύκολη αναγνώριση σας μετά την πρώτη σας επίσκεψη. Στην ιστοσελίδα μας, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε ποιους σκοπούς θα επιτρέψετε και ποιούς όχι.

   

  • Στοιχεία της Athens Breast Clinic

  Δ. Μαστοράκος – Ε. Φαλιάκου Ο.Ε.
  Ιδιωτικά Ιατρεία
  (Athens Breast Clinic)
  ΑΦΜ 800825939
  ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών
  Μεσογείων 2-4 γραφείο ΙΙΑ1α
  Αθήνα 11527
  Τηλ: 210 7705757

  και τα στοιχεία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων είναι :
  Ελένη Φαλιάκου
  Μεσογείων 2-4 γραφείο ΙΙΑ1α
  Αθήνα 11527
  Τηλ:
  210 7254272-273

  (Τελευταία ενημέρωση κειμένων 30/04/2021)